Електроинженер проектант

Вашата основна функция ще бъде да конструирате, разработвате и внедрявате електрически и електронни продукти и системи и да работите в тясно сътрудничество с производството за адаптиране на проектите спрямо техническите спецификации и изисквания. Ще имате възможност да бъдете част от превръщането на проектите в реални действащи инженерингови инсталации.

Задължения и отговорности:

•    Консултира възложителя и го подпомага при изработването на проектното задание;

•    Проектира електрически инсталации, мрежи и разпределителни уредби в съответствие с проектните задания, спазвайки всички технически стандарти, противопожарни изисквания и правила за безопасност;

•    Осъществява контрол по изпълнението на проектите и цялата прилежаща документация;

•    Съгласуване и внедряване на промени, спрямо изискванията на клиента;

•    Участва в съгласуването на работния проект с Техническия директор и с проектантите на другите проектни части;

•    Участва при съставянето и подписването на актове, изпитателни протоколи, приемо-предавателни протоколи и друга документация.

Изисквания за позицията:

•    Висше техническо образование – специалност Електроинженер

•    Минимум 3 години опит на подобна позиция

•    Проектантска  правоспособност

•    Квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи

•    Владеене на ACAD/EPCAM, EPLAN системи за електропроектиране

•    Английски език на работно ниво

•    Добро познаване на общите и специфични изисквания относно проектирането на ел. уредби НН и СН

От Вас очакваме и следните лични качества:

•    Умения за работа в екип, комуникативност;

•    Способност за намиране на решения, отговорност;

•    Лоялно отношение и коректност;

•    Позитивно мислене и желание за нови знания.

Компанията предлага:

•    Конкурентно възнаграждение и трудов договор

•    Работа в утвърдена компания със стабилни позиции на пазара

•    Разнообразни и значими поректи за индустрията

•    Възможности за професионално развитие и повишаване на знанията

•    Допълнителни социални придобивки

 

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпратете CV и Мотивационно писмо на e-mail: e.kairiakova@akhnaton.biz. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати. Събраната информация ще бъде разглеждана стриктно конфиденциално и в контекста на тази обява.

Нашите проекти

Бояна бизнес център Бояна бизнес център 05.05.2007

Модерно решение за сградна автоматизация в Бояна бизнес цент...

Прочети повече
Рафинерия за етанол Рафинерия за етанол 04.04.2007

SCADA система за визуализация и управление на производство н...

Прочети повече
Дестилация на спирт Дестилация на спирт 13.04.2011

SCADA система за визуализация и управление на дестилацията н...

Прочети повече
Виж всички наши проекти