Автоматизация

Релета

Закъснителни релета, контролни релета,

броячи, интелигентни релета, щепселни

релета, аналогови преобразуватели


Датчици

Фотоелектрически,  индуктивни,  капаци-

тивни,  ултразвукови,   енкодери,  радио-

възбудителни, крайни изключватели, дат-

чици за контрол на налягане, енкодери  и

др.

Програмируеми контролери

За стандартни приложения, за машини,

за процеси, софтуер и др.

 

 

Вериги за безопасност

Крайни изключватели,

контролери, други