Wastewater Treatment Plant - Pazardjik

Realization date: 04.08.2011

Проектът е на Министерството на околната среда и водите за пречистване на водите на река Марица до устието й в Егейско море.

Клиент:

Министерството на околната среда и водите

site: http://www.moew.government.bg

Цел:

Целта е изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчните води на гр. Пазарджик. Инвестицията възлиза на над 10.7 млн. евро по проект по програма ИСПА, управляван от МОСВ. Съоръжението е предвидено да обслужва 126 000 жители.

Според първоначалния договор за строителство крайният срок за изпълнение на проекта е 20 септември 2006 г. Пускането в експлоатация на обекта е допълнително затруднено от наводнението, причинено от придошлите води на р. Луда Яна през пролетта на 2006 г. Първоначалният проект за изграждане на станцията не предполага мерки за защита от наводнения. Впоследствие са изградени диги, които да защитават обекта. Друга допълнителна промяна е изграждане на нова помпена станция за отпадни води вместо реконструкция на съществуващата.Въпреки всички тези промени, голямо оскъпяване на проекта няма.

Техническо решение:

Управлението на пречиствателната станция е изградено на база на разпределена система от шест броя програмируеми контролери на Schneider Electric (TSX Premium – 2 бр., TSX Micro – 4 бр.). Общият брой входно-изходни сигнали е 1125, в това число 52 аналогови входа и 24 аналогови изхода. Комуникацията между програмируемите контролери се осъществява чрез Ethernet, а връзката между тях е реализирана посредством индустриална Wi-Fi мрежа в 5 GHz обхват. Това решение дава възможност за бързо и надеждно изграждане на централизирана система за управление. Външната помпена станция, управлявана от централната система за управление, прехвърля индустриалните отпадни води на близо 3 км разстояние до пречиствателната станция. Мнемосхема с размери 3.000х1.300 m, изобразяваща целия технологичен процес, е монтирана в контролната зала. Горното ниво на управление е реализирано чрез индустриалния софтуер Citect SCADA – 1500 точки, като по този начин се намаляват до минимум операторските намеси в управлението на технологичните процеси. Citect SCADA системата е изградена като йерархична децентрализирана информационно-управляваща система с обособени две управленски нива: първо ниво - управление на технологичните процеси, и второ ниво – централен диспечерски пункт. Софтуерът дава възможност на операторите на обекта да генерират отчети, да контролират и следят всички параметри на технологичния процес и да въздействат върху работата на обекта, да записват историята на събитията, своевременно да се регистрират алармени събития и предупреждения за предстоящи ремонтни дейности. Проектът е предаден изцяло с отворен код, така че при нужда от разширение на системата, промените се осъществяват без допълнителни инвестиции. Софтуерът Citect SCADA осигурява пълна резервираност на системата.

Специфика на проекта: 

В момента населението на Пазарджик е 76136 жители, но новата пречиствателна станция е с капацитет 52 000 м3/ден , или 126 000 еквивалент жители. Класическата схема на преработка на отпадните води се извършва на три стъпки:

  1. Механична;
  2. Биологична;
  3. Обработка на утайките.

Станцията включва следните основни компоненти:

  • довеждащ колектор от гр. Пазарджик;

  • пречиствателна станция за отпадъчни води;

  • отвеждащ колектор за пречистени води от ГПСОВ до река Марица.

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
View all our projects