Wastewater Treatment Plant - Kubratovo

Realization date: 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна помпена станция и напорен тръбопровод за отпадъчни води в район „Нови Искър“.

Клиент

Министерството на околната среда и водите

сайт: http://www.moew.government.bg

Информация

След успешното завършване на проекта за рехабилитация и разширяване, в софийската пречиствателна станция “Кубратово” е въведена трета степен на пречистване на отпадъчните води, с което се постига отстраняване на азот и фосфор. Това отговаря на най-високите изисквания на европейската директива за градски отпадъчни води и на националните наредби за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти от т.нар. чувствителни зони. След модернизацията пречиствателната станция работи при напълно автоматизиран технологичен режим по отношение на третирането на утайките и пречистването на водата. Очаква се модернизацията на пречиствателната станция да допринесе значително за подобряване състоянието на околната среда в района на столицата. Въпреки че изискванията на проекта са съществуващата система да бъде надградена, новата система за управление на процесите е почти изцяло независима от съществуващата, което предлага съществени предимства при експлоатация.

Основни цели на автоматичното управление в системата

 1. Изравняване на входящия дебит в шестте биобасейна на биостъпалото.
 2. Управление на постъпващия въздух в нитрификационната зона на биобасейните с три различни режима на работа.
 3. Автоматично управление на нитратната рециркулация с 2 независими режима на работа.
 4. Автоматично управление на дебита на рециркулиращата активна утайка.
 5. Автоматично управление на дозирането на FeCl3 с два метода на дозиране.

Към процеса на биологично отстраняване е предвиден и цикъл на химическо отстраняване на фосфора. За целта са разработени два автоматични цикъла на управление.

Технически характеристики

Индустриалната мрежа е изградена на базата на фиброоптика с протокол TCP/IP. Изградени са 8 паралелни Modbus мрежи, които обхващат общо 125 изпълнителни механизма и измервателни устройства. Управлението се извършва посредством PLC Modicon M340 на Schneider Electric, като към всяко PLC локално е предвиден операторски терминал. В КИПиА частта е използвана процесна измервателна апаратура на Hach Lange, а системите за измерване на ниво и дебит са на Siemens. Във всеки биобасейн са инсталирани по 10 измервателни уреда Hach Lange, свързани в мрежа SC1000. На базата на измерванията на част от тях се извършва автоматизираното управление на процеса. Критичните точки на нивомерения са дублирани с кондуктометрични системи за измерване на ниво. В помпената станция в Нови Искър е инсталирано IPC с локална SCADA CITECT с пълни възможности за независимо управление на системата. Комуникацията между помпената станция в Нови Искър и Кубратово се осъществява с радиовръзка в обхват 5 GHz.

Постигнати параметри на водата на изход ПСОВ:

 • БПК5 <25 mg/l
 • ХПК < 125 mg/l
 • НВ < 35 mg/l
 • Общ азот < 10 mg/l
 • Общ фосфор < 1 mg/l

Проектът в цифри:

 • 26 помпи, най-големите сред тях с мощност 160 kW;
 • над 30 миксера и флоумейкъра;
 • 85 задвижки;
 • над 90 измервателни устройства;около 1500 обработвани цифрови и аналогови вх./изх. сигнали в Кубратово и 280 вх./изх. сигнали в помпената станция в Нови Искър.

Back to all projects

Other projects

Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
Electrical Panels - Svilocell Electrical Panels - Svilocell 08.08.2011

Пусковият срок за завършване на проекта е 1-ви октомври 2007 г

Read more
View all our projects